Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a organizačné podmienky spoločnosti OPEN MIND CENTRUM, s.r.o., v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

1. Prihlasovanie a platba

Prihláška na seminár sa podáva skrz online formulár umiestnený na našich webových stránkach.

Semináre s platbou kurzovného v plnej výške vopred

Prihláška je platná a účasť na seminári sa považuje za rezervovanú až po zaplatení kurzovného v plnej výške na náš účet. Číslo účtu a variabilný symbol obdržíte v zálohovej faktúre e-mailom po vyplnení online prihlášky.

Semináre s platbou zálohy vopred

Prihláška je platná a účasť na seminári sa považuje za rezervovanú až po zaplatení minimálne 50% zálohy na náš účet. Zvyšná časť kurzovného je splatná v deň konania seminára. Číslo účtu a variabilný symbol obdržíte v zálohovej faktúre e-mailom po vyplnení online prihlášky.

 

2. Storno podmienky

Po zaplatení 50% zálohy kurzovného

Ak sa odhlásite pred začiatkom seminára na základe vlastného rozhodnutia alebo aj z nečakaných dôvodov (napr. choroba alebo rodinné záležitosti), zaplatená 50% záloha kurzovného je nevratná. Máte však možnosť poslať za seba náhradníka, ak nám dáte o tom vedieť najneskôr jeden deň pred začatím seminára, a náhradník uhradí zvyšnú sumu kurzovného.

Po zaplatení kurzovného v plnej výške

Ak sa odhlásite pred začiatkom seminára na základe vlastného rozhodnutia alebo aj z nečakaných dôvodov (napr. choroba alebo rodinné záležitosti) a kurzovné ste zaplatili vopred v plnej výške, vrátime Vám späť 50% z kurzovného. V deň začiatku seminára, v jeho priebehu alebo po jeho skončení akýkoľvek nárok na vrátenie alebo prenesenie kurzovného zaplateného v plnej výške zaniká. Náhradníka za seba môžete poslať, ak nám dáte o tom vedieť najneskôr jeden deň pred začatím seminára.

Garancia vrátenia kurzovného

Ak na kurz platí garancia vrátenia kurzovného, môže účastník stornovať svoju účasť najneskôr po prvej tretine trvania kurzu a to tým, že bezodkladne oznámi svoju nespokojnosť s obsahom kurzu alebo úrovňou lektora priamo na mieste lektorovi/asistentke a následne odôvodní svoje rozhodnutie písomne emailom na adresu openmind@openmind.sk. Pokiaľ účastník svoju nespokojnosť neoznámi bezodkladne (lektorovi, asistentke) alebo z kurzu absolvuje viac ako jednu tretinu jeho trvania, nárok na garanciu vrátenia peňazí zaniká"

 

 

3. Organizačné zmeny

Zmena termínu alebo času konania seminára

Open Mind Centrum si vyhradzuje právo na organizačné zmeny v seminároch (najmä zmena termínu alebo času konania seminára). Všetky prípadné zmeny budú účastníkovi seminára oznámené telefonicky, e-mailom alebo SMS správou.

Právo na zrušenie seminára

Open Mind Centrum si vyhradzuje právo zrušiť konanie seminára v prípade minimálneho počtu účastníkov a ponúknuť účastníkovi možnosť absolvovať zrušený seminár v náhradnom termíne alebo mu vrátiť uhradené kurzovné.

Zrušenie rezervácie záujemcu

Open Mind Centrum môže z dôvodu naplnenia kapacity seminára zrušiť rezerváciu záujemcu o seminár. Prednosť majú skôr platiaci záujemcovia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Open Mind Centra.

 

4. Zodpovednosť za straty na majetku

Open Mind Centrum neručí za straty na majetku počas seminára. Je na zodpovednosti účastníka seminára dohliadať na svoj osobný majetok.

 

5. Zodpovednosť za škodu

Účastník seminára je plne zodpovedný za prípadnú škodu na majetku, zverenom vybavení alebo zdraví, ktorú svojim správaním alebo nedbanlivosťou spôsobí Open Mind Centru alebo iným účastníkom.

 

6. Zdravotný stav a zodpovednosť

Zdravotný stav

Seminár nie je náhradou za lekársku alebo psychoterapeutickú starostlivosť. V prípade, že účastník v súčasnosti podstupuje akýkoľvek druh liečby (obzvlášť psychiatrickú alebo prácu s psychológom), zaväzuje sa pred začatím seminára informovať lektora o tejto skutočnosti a charaktere ťažkostí. Účastník sa zaväzuje informovať lektora o možných zdravotných komplikáciách (poúrazové stavy, dlhodobá choroba, epilepsia, astma, tehotenstvo a pod). Účastník potvrdzuje, že neužíva psychofarmaká a nemá závažné infekčné ochorenie.

Zákaz užívania návykových látok

Účastník potvrdzuje, že nie je pod vplyvom drog či iných návykových látok a súhlasí s tým, že ich nebude užívať v priebehu seminára.

Zodpovednosť za účasť na seminári

Účasť na seminári je dobrovoľná. Účastník nesie po celú dobu trvania programu za seba a za všetko, čo robí plnú zodpovednosť. Pokyny lektora sú iba návrhy, ktorými sa účastník riadi podľa vlastného uváženia. Účastník berie na vedomie, že môže byť v priebehu seminára vystavený fyzickému, psychickému, či emocionálnemu zaťaženiu. Účastník mladší ako 18 rokov musí mať k účasti na programe písomný súhlas od rodičov alebo opatrovníka.

Prerušenie účasti

Účastník môže kedykoľvek seminár na vlastnú zodpovednosť opustiť s vedomím, že poplatok za seminár sa nevracia. Právom lektora je ukončiť účasť účastníka, ak to uzná za vhodné. V tomto prípade bude poplatok za seminár navrátený v plnej výške.

 

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Na základe zákona č. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov výslovne prehlasujem, že odoslaním formulára prihlášky spolu s údajmi v ňom uvedenými, súhlasím so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov a ich zaradením do databázy, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Openmind s.r.o., IČO 47067110, s tým, že tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez súhlasu účastníka a budú použité spoločnosťou Openmind iba na účely prenosu ďalších informácií v súvislosti s organizovanými akciami a predkladania programu nadchádzajúcich akcií cca 1x mesačne emailom. Ak tento program nechcete odoberať, prosím napíšte nám to do poznámky online prihlášky, z odberu sa môžete tiež odhlásiť kedykoľvek neskôr.

Účastník súhlasí s tým, že počas Kurzu môže byť osobou poverenou Organizátorom, osobou ktorá Kurz vedie, ako aj inými účastníkmi Kurzu zachytená jeho podobizeň, vyobrazenie celého alebo časti tela, ako aj vyobrazenie jeho prejavov osobnej povahy, a to ako súčasť fotografického diela, zachyteného na papierovom nosiči alebo v digitálnej podobe, vo formáte obrazového súboru, a to vcelku alebo v časti, ako aj upravené akýmkoľvek spôsobom, neznižujúcim ľudskú dôstojnosť, vrátane doplnenia textu či iných prvkov, vykonania grafických alebo iných úprav, fotomontáže alebo obdobného použitia v spojení s iným dielom alebo vecou. 

Účastník berie vedomie, že zhora uvedený súhlas s poskytnutím osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný a to iba písomnou formou (e-mail) s tým, že následne dôjde k vymazaniu všetkých údajov z databázy Openmind s účinnosťou 30 dní odo dňa, kedy bude odvolanie súhlasu doručené vlastníkovi databázy.