Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Rastislav Ďurove

Rastislav Ďurove

Moje meno je Rastislav Ďurove  a už od detstva vo mne zrela túžba presahovať svoje vlastné záujmy a byť užitočný pre širší celok. Moja túžba pomáhať sa neskôr naplno prejavila v sebarozvojových aktivitách pre verejnosť. 

Navštívte osobnú stránku lektora na na tejto linke (klik)

Začínal som s jednoduchou prácou s energiami a liečivými masážami. Neskôr do popredia vystúpili skôr vzdelávacie aktivity a poradenstvo. Základom mojej práce v súčasnosti tvorí metodika systemických konštelácií, ktorú často aplikujem nielen na konštelačných stretnutiach ale aj pri inej práci so skupinou, či pri individuálnych konzultáciách.

Hoci som vyštudoval právo a desať rokov pracoval na Ministerstve spravodlivosti SR, podmienky výkonu tejto práce pre mňa neboli napĺňajúce. Moje vnútorné volanie ma nasmerovalo do tretieho sektora do oblasti drogovej prevencie, osvety a pomoci, kde pôsobím doteraz ako najaktívnejší člen občianskeho hnutia RASTAMAMA.

Ako osobitný druh pomoci pre marginalizovnané skupiny poskytujem právne a sociálne poradenstvo pre osoby užívajúce drogy a ich blízke osoby. Aktívne sa venujem drogovej prevencii, všeobecnej osvete ako aj práci so zvládaním závislostí. Ako autor dekriminalizačného zákona pôsobím pri formovaní tolerantnejšieho postoja spoločnosti k zmene drogovej politiky na Slovensku za účelom znižovania škôd spojených s užívaním psychoaktívnych látok.